قبل عکاسی لنز دوربینتان را تمیز کنید
هنگام عکاسی با موبایل شرایط مناسب را فراهم کنید
زوم نکنید به سوژه نزدیک تر شوید


هنگام عکاسی با موبایل از فلش LED استفاده نکنید
از یک برنامه دوربین کاربردى...