"روزگار بهتری از راه می رسد " کتابی با محوریت امید و کامیابی به صورت شعر و قطعات ادبی است که با دو زبان فارسی و انگلیسی تولید شده است.

( """ کتاب مورد تحسین کاربران در سایت آمازون == 98 درصد...