بدون شک در میان سبک‌های مختلف
بازی‌های ویدئویی، ژانر استراتژی به بیشترین زمان ممکن برای یادگیری به
منظور رسیدن به سطح قابل قبولی از مهارت نیاز دارد. دلیل این موضوع قطعا به
ذات این ژانر برمی‌گردد...