با افزایش سایت‌های فیشینگ و فعالیت اشخاص سودجو جهت دسترسی به اطلاعات شخصی و مالی افراد و خالی نمودن حساب‌های بانکی آن‌ها، نیاز به اجرای اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از بروز مشکلات و گرفتار شدن در...