[IMG]تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.
درحالی که گزارش‌های مربوط‌به داغی بیش از حد EOS R5 نگرانی زیادی به‌همراه داشته‌اند، گزارش‌هایی جدید ادعا...