رسی از معرفی. ای کاش ios هم مثه اندروید گسترده بووود!!!!!!!!!