راهی نداره .... نمیشه راحت مسائل امنیتی رو دور زد ///