مانعی برای برگزاری این مسابقه وجود ندارد. البته با وجود یک برگزارکننده و آمادگی دیگر شرکت‌کنندگان.