کسی از دوستان هست که ابن سیستم عامل رو نصب کرده باشه ؟