تالیا یه سیمکارت اعتباری که فقط تو تهران جواب میده با اومدن سیمکارتهای ایرانسل کلا محو شده