renjer07 جان
اولا باید بگی که Multi Pleier چند بوده که به 44x رسوندیش؟
دوما اینجوری نگو. بگو که فرکانس CPU و فرکانس رمتو از چند به چند رسوندی؟
سوما آیا به ولتاژهای هسته های CPU هم دست زدی یا نه؟ ...