با سلام : تفاوت سرویس ماندگار با غیر حجمی چیست؟ آیا حجم باقیمانده در پایان دوره سوخت میشود. با تشکر