متاسفانه بعد از پخش پیام خود را بگذارید و بوق مکالمه قطع میشه و نمیشه پیام گذاشت