البته اگه ویندوز رادر درایو cنصب کرد هیچ مشکلی پیش نمیاد