چند بار پشت سرهم باز بسته کن با دست شاید درست بشه مال من همین طوری میشد اینظوری درست شد:D:D:D:D:D:D