نخیر اینجور که شما میگین نمیشه . خوب لینک مستقیم آپلود بوی رو خریداری میکردین

کی میگه حوصله دانلود غیر مستقیم رو ندارن خیلی خوب هم حوصله دانلود غیر مستقیم رو دارن