[IMG]تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.
گوگل با زیرپاگذاشتن قوانین آنتی‌تراست (ضدانحصاری) می‌تواند رقبای چینی‌اش را از بازار هدف حذف کند.