خانواده استاندارد ISO 27000 از واحدهای زیر تشکیل شده است که هر یک وظایف مهمی در تامین امنیت را دارند. رعایت اصول مطرح شده در هر یک از اعضای خانواده استاندارد ISO 27000 باعث می شود امنیت در آن سطح...