من از 100 تا عکس _ از عدد 99 تا 0 برای ساخت یک شمارش گر معکوس gif داستفاده کردم و یک تصویر متحرک ساختم
اما برنامه من gif قبول نمیکنه می خوام یه شمارش گر معکوس همانند این با فلش درست کنم
کسی میتونه...