شما به نمایندگیش مراجعه کن کارتو سریع راه میندازه، مدارکی هم لازم باشه کارت ملی یا کپی شناسنامه ست