سلام دوست عزیز
.
باید به دیتابس دسترسی داشته باشه؛در غیر این صورت نمیشه و باید از راه قانونی اقدام کنید (در مواردی که شکایت داشته باشید)