رتبه تعدادی از دانشگاه های کشور برحسب شاخص مرجعیت علمی در سال 2017
صنعتی شریف۳۶۹
صنعتی امیرکبیر۲۹۲
دانشگاه تهران۱۹۵
دانشگاه علم وصنعت۴۳۲
علوم پزشکی تهران۳۲۲
علوم وتحقیقات تهران۶۸۲
خواجه...