دانلود لینوکس مینت 14 در 6 پارت به همراه اولین اموزش رسمی ان
تاریخ دانلود و اپلود 2013/04/16

از نظر بنده بهترین توزیع برای کاربران عادی لینوکس مینت می باشد که تمام نرم افزار های کاربردی را به...