دوستان من با این ارور روبرو میشم کسی می تونه کمک کنه 0x00000124 و این توضیحات داده شده.خواهشا کمک کنید
A "0x00000124" Stop error message occurs when you use the "hot plugging" feature to add or...