سلام
برای من هم امروز اینطوری شده
راه حل قطعی داره ؟