فکر کنم نرم افزار Java 2 Runtime Environment, SE v1.4.2_09 Sun Microsystems, Inc رو باید نصب کنی باید تو سایت موجود باشه.