من یک حساب گوگل داشتم .خواستم یک کار انجام بدم که رمز عبور میخواست رمز رو زدم ولی قبول نکرد رفتم تو قسمت مشخصات من که مطمن شم رمز عبور رو درست می زنم داشتم رد میشدم که دیدم ماه و روز تاریخ تولدم...