سلام
تشخیصش یکم سخته
فقط باید از جای معتبر خرید کنی