بهترین نرم افزار در این زمینه file splitter proمیباشد ویژگی ها:

بخش بندي و تقسيم فايلها با سايز بزرگ به چندين فايل با سايز کوچکتر