برای چساباندن از نرم افزار کوچک vcd cater استفاده کن باز مشکلی داشتی ulead باز مشکلی داشتی edius باز مشکلی داشتی i film باز مشکلی داشتی بیخیال شو
:rosary: