لازم نیست همه رو انتخاب کنید همون فایل اول رو انتخاب کنید خود نرم افزار بقیه رو پیدا میکنه.اگه هم خواستید همه رو انتخاب کنید لازم نیست از داخل برنامه باشه. همه رو انتخاب کنبد بعد رو یکی راست کلیک...