خوب یعنی نرم افزار به روزه دیگه ؟
کسی نداره بذاره اینجا ؟