سلام/ لطفا مرحله آخر سخت تر و دشمن بیشتر باشه آخه سختی مرحله آخر مثل سختی بقیه مراحله