من هم همین مشکلو داشتم و باتریمو عوض کردم درست شد:yes: