مود که نیست یه باگ تو بازی بوده که برطرف شده امسال این باگها تو بازیهای مختلف دیده میشه و بر طرف شدن