از اونجایی که تعداد آموزش های در زمینه گزارشگیری به زبان فارسی در جاوا کمیابه تصمیم گرفتم که یه آموزش در این زمینه بنویسم.
این آموزش ها در چند بخش قراره بشه.از اونجایی که یه کم این چند وقت سرم شلوغه...