درود
تو تنظیمات power option گزینه sleep کشویی باز کنید روی never تنظیم کنید
تو تنظیمات screen saver هم روی none تنظیم کنید