سلام رضا جان
.
از چه مسیری حذف می کردید؟
[PHP]Preferences>Conversation History>View Conversation History[/PHP]