مهم نیست زیاد هر کجا کخ دلت میخواد نصب کن !! :yes: