به نظر منم ترفندای ترفندستانه ولی مشکوک میزنه بازم
باید با روابط عمومیش تماس گرفت
تا همه چیز معلوم بشه