ne555 جان من این برنامه ها رو تاکنون ندیدم. لطفاً روز و ساعت دقیق پخششون رو بفرمایید تا من ببینم واقعاً ترفندهای ما هستند یا نه.