ممنون نکات خیلی خوبی درون متن بود من فکر نمی کردم ظاهر سایت برای بزار یابی دیجیتال اهمیت داره فقط فکر می کردم محتوا مهمه