میشه بگید چجوری باید تاکسی گرفت / جسد و تفنگ رو توی صندوق گذاشت /صدای رادیو رو کم کرد/خونه و ماشین خرید