رایتل تو شهرای خاصی 4جی میده اول چک کنین ببینین تو شهرتون هست