سلام در ایمیل یاهو عکسی قرار دادم و میخوام بدون عکس باشه که این امکان وجود نداره و فقط میتونم عکس را عوض کنم ولی امکان بدون عکس کردن نداره .راهنمایی لطفا