با سلام
آیا میتوان قسمتی از سلولها را هم ثابت نگه داشت ؟ مثلا ما اگر سلولهای A تا Q داشته باشیم ، چطور میتوانیم سلولهای H تا Q را مانند سرستوان ثابت نگه داشت طوری که وقتی با اسکرول به سطر یا صفه بعد...