باسلام
پیگیر برنامه آموزشی نرم افزارامین هستم البته با حجم کم باسپاس