میشه به من اموزش هک سیستم دیگران یاد بدید لطفا
با برنامه یعنی برنامه شو به من بدید