مرسی از توضیحات کاملی که دادی
راه حلهای خوب و جایگزین بود