سلام ببخشید میشه زود برام مود فیلم گرفتن با دوربین cj درgta 5را برام بفرستید همچنین مود خلبان شدن هواپیما ی مسافر بری که بتوان با ان مسافر بری کرد بفرستید ممنون